دستگاههای نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله

Nicolet EDX Synergy NCS EMG EP IOM System

دستگاه نوار عصب و عضله مدلک سینرجی


افزودن به سبد خرید

Synergy UltraPro S100 EMG NCS EP System

دستگاه نوار عصب و عضله سینرجی اولتراپرو


افزودن به سبد خرید

Nicolet Viking Quest EMG NCV EP IOM System

دستگاه نوار عصب و عضله نیکولت وایکینگ کویست


افزودن به سبد خرید