دستگاههای نوار عصب و عضله

دستگاههای نوار عصب و عضله

Synergy UltraPro S100 EMG NCS EP System

دستگاه نوار عصب و عضله سینرجی اولتراپرو

Nicolet EDX Synergy NCS EMG EP IOM System

دستگاه نوار عصب و عضله مدلک سینرجی