دستگاه نوار عصب و عضله سینرجی اولتراپرو

Synergy UltraPro S100 EMG NCS EP System

تولیدکننده:

دستگاه نوار عصب و عضله سینرجی اولتراپرو

وضعیت موجودی: موجود

UltraPro S100

Continuing Excellence in Electrodiagnostic Systems

Reliability, Performance, Portability – Exceptional Value

Efficiency

High Quality

Exceptional Value

Trouble-Free Installation

Ease of Use