لوازم مصرفی نورولاین

لوازم مصرفی نورولوژی

EMG Needle Electrode

سوزن نوار عصب و عضله


افزودن به سبد خرید

Surface NCV Electrode

الکترود سطحی نوار عصب و عضله


افزودن به سبد خرید

Ambu Inoject Needle

الکترود سوزنی تزریق بوتاکس


افزودن به سبد خرید

Disposable EEG Cup Electrode

الکترود دیسکی یکبار مصرف آمبو


افزودن به سبد خرید

Subdermal Needle Electrode

سوزن زیر پوستی (ساب درمال)


افزودن به سبد خرید