سوزن زیر پوستی (ساب درمال)

Subdermal Needle Electrode

تولیدکننده:

سوزن زیر پوستی (ساب درمال) نورو مانیتورینگ.

وضعیت موجودی: موجود

سوزن زیر پوستی (ساب درمال) نورو مانیتورینگ